New Document

อาคารและสถานที่

 
 

หม่อมหลวง รักเกียรติ ศุขสวัสดิ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
(คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 3290/2542 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้บริหารคณะและสำนัก ของวิทยาเขตศรีราชา)
นางพิมพ์จันทร์ นุ่มหอม
หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขต ต่อมาเปลี่ยนเป็นตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน)