New Document

อาคารและสถานที่

 
 
               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนสถานะจาก “สถานีวิจัยศรีราชา” เป็น “วิทยาลัยชุมชนศรีราชา” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และได้เปลี่ยนเป็น"โครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา" เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ โดยเริมผลิตบัณฑิตตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙ จนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กำหนดฐานะจาก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชาเป็น "วิทยาเขตศรีราชา" ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันวิทยาเขตศรีราชาประกอบด้วย สำนักงานวิทยาเขต สำนักวิทยบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ซึ่งวิทยาเขตศรีราชาได้ผลิตบัณฑิตไปแล้วกว่า ๑๐,๐๐๐ คน นับเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีที่วิทยาเขตศรีราชาได้รับบทบาทภาระในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ซึ่งเกียรติประวัติเรื่องราวของสถาบัน ทั้งที่เป็นอดีต ปัจจุบัน อนาคต จึงทรงคุณค่าต่อการศึกษา อนุรักษ์ และเผยแพร่ แต่ปัจจุบันกลับพบว่ายังไม่มีหน่วยงานใดรวบรวมเก็บรักษาหลักฐานพยานทั้งที่เป็นเอกสารลายลักษณ์และข้อมูลรูปแบบต่างๆที่แสดงถึงเรื่องราวความเป็นมา บทบาทหน้าที่ของวิทยาเขตศรีราชา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาค้นคว้า สร้างความรู้ความเข้าใจถึงประวัติของสถาบัน บุคคลสำคัญที่ถือเป็นเกียรติภูมิสมควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นแบบแผนอันดี แก่อนุชนรุ่นหลังและบุคคลทั่วไป และยังเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการที่สนใจศึกษา เรื่องของภูมิปัญญาไทยและประวัติศาสตร์ความคิด รวมทั้งยังเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ แนวทางการบริหารและการวางแผนเพื่อพัฒนาวิทยาเขตศรีราชาในอนาคตอีกด้วย
                สำนักวิทยบริการ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการโครงการจัดทำหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นพยานหลักฐานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้รับการจัดเก็บรักษาอย่างถูกต้อง และเป็นระบบตามหลักวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป