New Document

อาคารและสถานที่

 
 

รองศาสตราจารย์ดร. วิชาญ ภู่พัฒน์
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๐๖๐/๒๕๔๐ เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารโครงการจัดตั้ง
คณะและสำนักของวิทยาเขตศรีราชา สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐)
รองศาสตราจารย์ดร. ศานติ วิริยะวิทย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยชัย จีระชน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ง ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๕-๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๙)
รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน )