รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา เยี่ยมชม ภาพ Time Line วิทยาเขตศรีราชา