สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์และหมุดประจำ มก. วิทยาเขตศรีราชา และทรงเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน

14 กรกฏาคม พ.ศ.2542