สัมภาษณ์ประวัติศาสตร์บอกเล่า(Oral history)
รศ. ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน 2557