สัมภาษณ์ประวัติศาสตร์บอกเล่า (คุณธีระนันท์ บัวเพ็ชร)
วันที่ 27 กันยายน 2556