สัมภาษณ์ประวัติศาสตร์บอกเล่า (รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ชัยกุล,
คุณพิมพ์จันทร์ นุ่มหอม)

วันที่ 20 สิงหาคม 2556