สัมภาษณ์ประวัติศาสตร์บอกเล่า(Oral History)
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556