โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุและหอประวัติ ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ศาลายา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2556