ศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

วันที่ 12 ธันวาคม 2555